close

Prawdopodobnie znajdują się Państwo na niewłaściwej witrynie OBO-Bettermann. Mogą Państwo spróbować przejść do następującej wersji krajowej:

Data protection declaration

Data protection declaration

A. Ogólne postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej

1. Przedmiot Polityki Prywatności

Firma OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (zwana dalej OBO) dziękuje za Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową oraz zamieszczoną na niej ofertą.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważną kwestią. Poniżej chcielibyśmy przekazać Państwu szczegółowe informacje o tym, jakie dane są gromadzone podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz podczas korzystania z zawartych na niej ofert, a także w jaki sposób są one przetwarzane i wykorzystywane. Ponadto przekażemy Państwu również informacje o tym, jakie techniczne i organizacyjne środki ochrony są przez nas stosowane.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail czy numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest informowanie o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz uświadamianie osób, których dotyczą przetwarzane przez nas dane.

Pomimo tego, że jako administrator danych osobowych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, internetowy transfer danych może wykazywać co do zasady luki bezpieczeństwa, nie jesteśmy więc w stanie zapewnić absolutnej ochrony. Prosimy wziąć to pod uwagę podczas korzystania z naszej oferty internetowej.

 

3. Nazwa i adres administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Telefon: 0049-2373-89-0
Telefaks: 0049-2373-89-238
Email: info@obo.de

 

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
- inspektor ochrony danych -
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Tel.: 0049-2373-89-1351
e-mail: Datenschutz@obo.de

 

5. Usuwanie i blokowanie danych osobowych / czas przechowywania

O ile w rozdziale B niniejszej Polityki prywatności nie zawarto odmiennych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, gromadzone przez nas dane są usuwane, kiedy tylko przechowywanie ich przestaje być konieczne, a usunięciu nie stoją na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania danych. Jeżeli dane osoby, której dane dotyczą, nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne w innych zgodnych z prawem celach, ich przetwarzanie zostaje ograniczone. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych osoby, której dane dotyczą, jeśli muszą być przechowywane ze względów określonych prawem handlowym lub podatkowym.

Przepisy prawa przewidują obowiązek przechowywania danych przez sześć lat zgodnie z § 257 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, bilanse roczne, listy handlowe, dowody księgowe itd.) lub przez dziesięć lat zgodnie z § 147 ust. 1 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO) (książki, zapisy rachunkowe, dowody księgowe, listy handlowe itd.).

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1. Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora danych osobowych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane, które jej dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

6.2. Prawo do uzyskania informacji

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo w każdej chwili uzyskać od nas nieodpłatnie informację o przechowywanych przez nas należących do niej danych osobowych oraz kopię tej informacji. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania następujących informacji:

- cele przetwarzania

- kategorie przetwarzanych danych osobowych

- odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym ujawnione zostały lub są ujawniane dane osobowe, zwłaszcza w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych

- w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych albo, jeśli to nie jest możliwe, kryteria ustalania tego okresu

- istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych osobowych albo prawa do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu

- istnienie prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym

- jeżeli dane osobowe nie są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą: wzystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

- stosowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ust. 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – pełne informacje o zastosowanej logice oraz zasięg i przewidywane konsekwencje tego rodzaju przetworzenia dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego albo do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o stosownych gwarancjach w związku z przekazaniem danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z tego prawa do uzyskania informacji, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

6.3 Prawo do sprostowania

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, do zażądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych za pomocą deklaracji uzupełniającej.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z tego prawa do sprostowania, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

6.4 Prawo do usunięcia

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo żądać od administratora danych osobowych, aby dotyczące jej dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, o ile zaistnieje którakolwiek z poniższych przyczyn i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne:

- Dane osobowe zostały zgromadzone do takich celów albo przetworzone w taki sposób, do jakich nie są już potrzebne.

- Osoba, której dane dotyczą, odwołała zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 litera a RODO i gdy brakuje jakiejkolwiek innej podstawy prawnej do przetwarzania.

- Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, i nie zachodzą żadne nadrzędne uzasadnione powody do przetwarzania, wzgl. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

- Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

- Usunięcie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawej unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator danych osobowych.

- Dane osobowe zostały pozyskane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

O ile zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, będzie chciała zażądać usunięcia danych osobowych zgromadzonych przez OBO, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego inspektora ochrony danych, wzgl. do innego pracownika. Zadbamy wówczas o niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia danych.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez OBO, a nasze przedsiębiorstwo jako administrator danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych, OBO przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji podejmie stosowne środki, również techniczne, aby poinformować inne podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych o tym, że osoba, której dane dotyczą zażądała od tych podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych, o ile przetwarzanie nie jest już konieczne. Podejmiemy niezbędne działania w danym przypadku.

6.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo zażądać od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie którakolwiek z poniższych przesłanek:

- Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, a mianowicie za okres, który umożliwia administratorowi danych osobowych zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych.

- Przetwarzanie jest niezgodne prawem, a osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się na usunięcie danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

- Administrator danych osobowych nie potrzebuje dłużej danych osobowych do celów przetwarzania, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

- Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i na razie nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione interesy administratora przeważają nad uzasadnionymi interesami osoby, której dane dotyczą.

O ile zachodzi któraś z wymienionych powyżej przesłanek, a osoba, której dane dotyczą, będzie chciała zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez OBO, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do nas lub do naszego inspektora danych osobowych. Zarządzimy wówczas odpowiednie ograniczenie przetwarzania danych.

6.6 Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie, o której mowa w art. 6 ust. 1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetworzenie nie jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub następuje w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO ma prawo domagać się, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora drugiemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i swobody innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, w każdej chwili może się zwrócić do nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

6.7 Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

OBO nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez OBO na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno nam już będzie przetwarzać do takich celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec dotyczącego przetwarzania jej danych osobowych w ekonomicznych lub historycznych celach badawczych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

W celu wykonania prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, w każdej chwili może się zwrócić bezpośrednio do nas. Ponadto osoba, której dane dotyczą, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, może wykonać swoje prawo do sprzeciwu, korzystając z procedur zautomatyzowanych, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

6.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każa osoba, której dane dotyczą, ma zagwarantowane przez ustawodawcę unijnego prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta

- jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;

- jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub

- opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli decyzja

- jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub

- opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, wówczas OBO podejmie stosowne środki, aby ochronić prawa i swobody oraz uzasadnione interesy osoby, któej prawa dotyczą, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony administratora, do przedstawienia własnego punktu widzenia i do zaskarżenia decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą pragnie dochodzić praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

6.9 Prawo do odwołania zgody w rozumieniu prawa o ochronie danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie dochodzić swojego prawa do wycofania zgody, w każdej chwili może się zwrócić do nas w tej sprawie.

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do nas z wszelkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

6.10 Prawo do zażalenia wobec organu nadzorującego ochronę danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć zażalenie w organie nadzorującym ochronę danych z powodu przetwarzania przez nas jej danych osobowych.

 

7. Podstawa prawna przetwarzania

O ile w opisie danego procesu przetwarzania danych w poniższym rozdziale B niniejszej Polityki Prywatności nie zostało wskazane nic innego, obowiązują następujące regulacje.

Art. 6 I lit. a RODO służy OBO za podstawę prawną procesów przetwarzania, przy których konieczne jest uzyskanie zgody na określony cel przetworzenia. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przez nas samych lub przez jedną z naszych spółek zależnych, której usług i/lub produktów dotyczy zapytanie, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy procesów przetwarzania niezbędnych do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, na przykład w razie zapytań o nasze usługi i produkty.

Jeśli OBO podlega zobowiązaniu prawnemu, które wymaga przetworzenia danych osobowych, przetworzenie bazuje na art. 6 I lit. c RODO. W rzadszych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne, aby ochronić życiowo ważne interesy osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. W tym przypadku przetworzenie jest oparte na art. 6 I lit. d RODO.

Wreszcie procesy przetwarzania mogą opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej bazują procesy przetwarzania danych, które nie są objęte przez żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetworzenie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionego interesu OBO lub osoby trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i swobody osoby, której dane dotyczą, mają charakter nadrzędny. Takie procesy przetworzenia są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały specjalnie wspomniane przez europejskiego ustawodawcę (zob. motyw 47 zdanie 2 RODO).

 

8. Uwzględnienie uzasadnionych interesów

O ile w opisie danego procesu przetwarzania danych w rozdziale B niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych nie wskazano nic innego, a przetwarzanie danych osobowych bazuje na artykule 6 l lit. f RODO, zachodzi nasz uzasadniony interes w przeprowadzeniu operacji handlowej i realizacji związanego z tym interesu ekonomicznego.

 

9. Ochrona danych przy używaniu naszych danych kontaktowych / możliwość wycofania zgody

Jeżeli wykorzystują Państwo podawane na naszej stronie internetowej dane kontaktowe (jak np. nasz adres e-mail lub numer faksu) do nawiązania kontaktu z nami, przekazywane przy tej okazji przez Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko do celu, któremu służyło nawiązanie kontaktu. Jeżeli powodem nawiązania przez Państwa kontaktu nie jest zainteresowanie usługami lub produktami OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO), lecz spółki zależnej, Państwa zapytanie będzie przetwarzane przez tę spółkę, która udzieli na nie odpowiedzi. W związku z tym zapytanie zostanie przekierowane do odpowiedniej spółki.

Jeżeli powodem nawiązania przez Państwa kontaktu jest zainteresowanie naszymi usługami lub produktami, wzgl. realizacja umowy zawartej z naszym przedsiębiorstwem, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich innych przypadkach nawiązania kontaktu zachodzi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przetwarzaniu danych ze względu na zainicjowaną przez Państwa komunikację.

Dane niezbędne w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zawarcia i wykonania umowy przechowujemy aż do ostatecznej odpowiedzi na zapytanie, wzgl. zakończenia stosunku umownego, a następnie (nie wcześniej, niż przed upływem ewentualnych okresów gwarancji) są one przez nas usuwane, chyba że wg art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO zgodnie z przepisami prawa handlowego i podatkowego oraz obowiązkami dokumentacyjnymi jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych, wzgl. jeśli zgodzili się Państwo na dłuższe przechowywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Ponadto chcielibyśmy utrzymać kontakt do Państwa również po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, wzgl. po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, i informować Państwa w formie elektronicznej, np. na podany przez Państwa adres e-mail, o naszych usługach i ofertach. Takie przetwarzanie danych w celu pozyskiwania lojalności klienta i pielęgnowania kontaktów z klientem oraz ułatwienia kontaktu opiera się na uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym porównując interesy z Państwa podstawowymi prawami i wolnościami, bierzemy pod uwagę zalety, jakie daje Państwu ten sposób kontaktu, np. w związku z wczesnym informowaniem o naszych usługach i ofertach, możliwością złożenia zapytania o sporządzenie oferty przy kolejnych inwestycjach budowlanych lub bezpośredniego konsultowania pytań z osobą uprawnioną do kontaktu. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO i nie służy reklamie bezpośredniej, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. W przypadku reklamy bezpośredniej mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych bez podawania przyczyny.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu pozyskania lojalności klienta, wzgl. nawiązania bezpośredniego kontaktu z klientem, są przetwarzane do momentu ustania uzasadnionego interesu, a następnie usuwane, najpóźniej z chwilą otrzymania przez nas Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych. Dane te podlegają również ustawowym terminom przechowywania.

Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych osobowych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zgodnie z art. 28 RODO zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzanie danych, a także ewentualne spółki zależne, których usług i/lub produktów dotyczy Państwa zapytanie.

 

10. Ochrona danych przy rekrutacjach i w procesie rekrutacyjnym

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów ubiegających się o pracę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a tym samym ze względu na działanie poprzedzające zawarcie umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wzgl. nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na zatrudnianiu pracowników.

Dane mogą być przetwarzane również drogą elektroniczną, np. kiedy kandydat prześle nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład korzystając z poczty elektronicznej lub naszego formularza kontaktowego. W przypadku zawarcia z kandydatem umowy o pracę przekazane nam dane zostaną przez nas zapisane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z poszanowaniem przepisów prawa. Jeżeli administrator danych osobowych nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od przekazania do wiadomości decyzji odmownej, o ile usunięciu nie stoją na drodze inne uzasadnione interesy administratora. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu zgodnie z niemiecką ogólną ustawą o równym traktowaniu (AGG).

Ze względu na cyfrową rejestrację otrzymywanych aplikacji odbiorcami przetwarzanych danych osobistych są nasi dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzanie w rozumieniu art. 28 RODO.

 

11. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

OBO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja jest dostępna na stronie internetowej. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony i zapoznania się z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

B. Szczególne postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej

1. Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych

Zakres i sposób gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową tylko w celu uzyskania informacji, czy korzystają z oferowanych przez nas usług, takich jak np. zawarcie umowy przez stronę internetową, i ewentualnie dokonują rejestracji.

 

2. Używanie do celów uzyskania informacji/gromadzone dane/pliki Cookie

(1) W przypadku czysto informacyjnego używania strony internetowej, a więc jeśli np. nie dokonują Państwo rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej ani nie przekazują nam jakichkolwiek innych informacji, gromadzimy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka wysyła do naszego serwera. Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie pozyskujemy wskazane poniżej dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlić Państwu naszą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):
•Adres IP
•data i godzina zapytania
•różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT)
•treść żądania (konkretna strona)
•status dostępu/kod statusu HTTP
•ilość każdorazowo przesyłanych danych
•strona internetowa, z której pochodzi żądanie
•przeglądarka
•system operacyjny i jego interfejs
•język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Dane przetwarzane zgodnie z ust. 1 niniejszego przepisu są przechowywane w powyższych celach na okres maks. 30 dni, a następnie są usuwane.

(3) Ponadto oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej, na Państwa komputerze są zapisywane pliki cookie. Odbywa się to na podstawie Państwa zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli podczas wyświetlania naszej strony internetowej zgodzili się Państwo na stosowanie plików cookie. W tym przypadku instalowany jest również tzw. plik accept cookie, który sam nie posiada innej treści oprócz informacji, że ten plik cookie został kliknięty, a tym samym zezwolono na zapisanie pliku cookie sesyjnego. Ponadto pliki cookie są wykorzystywane ze względu na nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przyporządkowane i zapisywane na Państwa dysku twardym przez używaną przez Państwa przeglądarkę, za pośrednictwem których do jednostki instalującej cookie (w tym przypadku do nas) docierają określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Pliki te służą do ogólnej poprawy atrakcyjności i wydajności oferty internetowej dla użytkownika.

(4) Używanie plików cookie:

a) Nasza strona internetowa używa następujących rodzajów plików cookie, których zasięg i sposób działania zostały wyjaśnione poniżej:

- cookie sesyjne (b)
- cookie stałe (c).

b) Sesyjne pliki cookie są usuwane automatycznie w momencie zamknięcia przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności cookie sesyjne. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą którego różne zapytania można przyporządkować do wspólnej sesji Państwa przeglądarki. Pozwala to na ponowne rozpoznanie Państwa komputera, kiedy powrócą Państwo na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane w momencie wylogowania lub zamknięcia przeglądarki.

c) Stałe pliki cookie są w automatyczny sposób usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od stosowanego pliku cookie i wynosić wiele lat. Pliki cookie mogą Państwo usunąć w każdej chwili w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki.

d) Ustawienia przeglądarki mogą Państwo konfigurować zgodnie z Państwa życzeniami i np. odrzucić akceptację zewnętrznych plików cookie (third-party-cookie) lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę, że może to ograniczyć Państwa dostęp do wszystkich funkcji tej strony internetowej.


(5) Odbiorcami danych przetworzonych zgodnie z powyższymi ustępami są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

 

3. Google Analytics

Ze względu na nasz uzasadniony interes w analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO używamy internetowego narzędzia analitycznego „Google Analytics”, dostarczanego przez Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Google stosuje pliki cookie. Generowane przez pliki cookie informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z oferty internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google skorzysta z tych informacji na nasze zlecenie w celu analizy sposobu wykorzystywania naszej oferty internetowej przez użytkowników, zestawiania raportów online pokazujących działania podejmowane na naszych stronach oraz do wykonywania innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Z przetworzonych danych mogą być przy tym sporządzane spseudonimizowane profile użytkowników.

Stosujemy Google Analytics, aby wyświetlać reklamy włączane w ramach usług reklamowych Google i jego partnerów tylko tym użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online i którzy posiadają określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami ustalone na podstawie odwiedzanych przez nich stron internetowych). Cechy te przekazujemy Google (tzw. „Remarketing”, wzgl. „Google-Analytics-Audiences”). Korzystając z remarketingu, chcemy również zapewnić, że nasze reklamy będą zgodne z potencjalnym zainteresowaniem użytkowników i nie będą dla nich uciążliwe.

Korzystamy z Google Analytics, włącznie z funkcjami Universal Analytics. Universal Analytics umożliwia nam analizę aktywności na naszych stronach, realizowanych za pośrednictwem różnych urządzeń (na przykład dostęp z użyciem laptopa, a później tabletu). Jest to możliwe dzięki przypisaniu użytkownikowi identyfikatora-pseudonimu. Takie przypisanie ma miejsce, kiedy zakładają Państwo konto klienta lub się do niego logują. Żadne dane osobowe nie są przy tym jednak przekazywane Google. To, że poprzez Universal Analytics do Google Analytics dołączane są dodatkowe funkcje, nie oznacza, że dzięki maskowaniu IP lub dodatkom do przeglądarki następuje ograniczenie ochrony danych.

Stosujemy Google Analytics wyłącznie z aktywowaną anonimizacją adresów IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony.

Adres IP udostępniany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania przeglądarki; ponadto użytkownicy mogą zapobiec rejestracji wygenerowanych przez plik cookie oraz odnoszących się do ich korzystania z oferty internetowej danych w Google, a także przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępny pod tym adresem dodatek blokujący do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pozostałe informacje dotyczące korzystania z danych przez Google, możliwości ustawień i zgłoszenia sprzeciwu znajdą Państwo tutaj:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads


Ponadto mogą Państwo zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics (w szczególności w przypadku urządzeń przenośnych, które nie zezwalają na instalację powyższego oprogramowania przeglądarki), klikając na poniższy link. Zostanie utworzony plik opt-out-cookie, który w przyszłości uniemożliwi gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzania przez Państwa danej strony internetowej: dezaktywować Google Analytics.

 

5. Korzystanie z funkcji i ofert na naszej stronie internetowej

W przypadku, gdy chcą Państwo skorzystać z usług oferowanych na naszej stronie internetowej, jak choćby odpłatne rezerwacje w naszym sklepie internetowym lub zamówienie newslettera, konieczne jest podanie dodatkowych danych osobowych. Szczegóły na ten temat można znaleźć w poniższych regulacjach.

5.1 Formularz kontaktowy

(1) W przypadku dobrowolnego korzystania z naszych formularzy kontaktowych są Państwo proszeni o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu pocztowego Państwa firmy oraz adresu e-mailowego, przy czym informacje te są oznaczone jako obowiązkowe. Ponadto mają Państwo możliwość wprowadzenia w razie konieczności dodatkowych danych w celu ułatwienia nam nawiązania z Państwem kontaktu (np. numer telefonu, zawód, powód Państwa zapytania/nawiązania kontaktu (wiadomość).

(2) Z chwilą wysyłki Państwa zapytania zapisujemy wykorzystany przez Państwa adres IP oraz godzinę zgłoszenia. Celem tej procedury jest udokumentowanie Państwa logowania i możliwość wyjaśnienia ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych.

(3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przede wszystkim wyraźnie udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ponadto przetwarzanie danych służy do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, a tym samym jest oparte o cele związane z realizacją czynności (przed-) umownych w rozumieniu art. 6 Abs. 1 lit b. RODO. Przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie uprawnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące naszych usług lub ofert i udowodnieniu możliwego nadużycia użytego w tym celu adresu e-mailowego. O ile będziemy rozróżniać między danymi obowiązkowymi a danymi dobrowolnymi, w charakterze danych obowiązkowych w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. c oraz art. 25 RODO, będą gromadzone tylko te dane, które są przesyłane również w przypadku zapytań wysłanych innymi drogami, np. poprzez podpis elektroniczny w wiadomości e-mail osoby przesyłającej zapytanie, i które, jak wskazuje doświadczenie (zobacz ust. 2), są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Zazwyczaj dane te są nam potrzebne, aby np.
- przypisać osoby przesyłające zapytanie do odpowiedniego regionu dystrybucji
- przypisać osoby przesyłające zapytanie do odpowiedniego pracownika terenowego
- zaprosić na targi, seminaria itp.
- móc wysłać certyfikaty uczestnictwa w seminariach
- móc wysłać materiały drukowane
- dostarczyć materiały / wzorniki itd.
- móc polecić lokalnych sprzedawców hurtowych


Dane dobrowolne, takie jak np. zawód lub powód zapytania, pomogą nam w zapewnieniu Państwu najlepszej obsługi bez konieczności zadawania dodatkowych pytań, ponieważ np. dla różnych grup zawodów mamy przygotowane różne produkty i informacje. Wreszcie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO polega również na możliwości wykorzystania udostępnionych przez Państwa danych w celu późniejszego nawiązania kontaktu w rozumieniu (potencjalnego) pielęgnowania kontaktów z klientami oraz informowania Państwa o naszych ofertach i usługach.

(5) Udzielone przez Państwa informacje usuniemy, gdy tylko ich przechowywanie we wskazanych powyżej celach nie będzie już konieczne. Jeśli wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie danych, co jest możliwe w każdej chwili ze skutkiem ina przyszłość i co nie ma wpływu na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych, która odbyła się do momentu wycofania zgody, i/lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte. Nie dotyczy to jedynie tej sytuacji, jeśli i o ile inna przyczyna wynikająca z przepisów prawa (np. związana z wykonaniem umowy lub podjęciem działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) uzasadnia dalsze przetwarzanie lub ustawowe terminy przechowywania stoją na przeszkodzie natychmiastowemu usunięciu danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

(6) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO, a także ewentualne spółki zależne, których usług i/lub produktów dotyczy Państwa zapytanie.

5.2 Newsletter

(1) Wyrażając swoją zgodę i podając swój adres e-mail, mogą Państwo zaabonować nasz newsletter, z którego będą się Państwo dowiadywać o naszych aktualnych interesujących ofertach, naszych usługach i produktach, nowościach naszej firmy oraz pozostałych aktualnych tematach OBO. Informacją obowiązkową niezbędną do przesyłania newslettera jest jedynie Państwa adres e-mail.

(2) Do logowania do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że po zalogowaniu przesyłamy Państwu wiadomość e-mail na podany adres poczty elektronicznej, w której prosimy o potwierdzenie, że życzą sobie Państwo przesłania newslettera. Jeśli nie potwierdzą Państwo swojego zgłoszenia w ciągu 72 godzin, Państwa informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto zapisujemy wykorzystywany przez Państwa adres IP oraz godzinę logowania i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udokumentowanie Państwa logowania i możliwość wyjaśnienia ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych. Po potwierdzeniu przez Państwa zamówienia newslettera zapisujemy przekazane przez Państwa dane zgodnie z ust. 2 na cele wysyłki newslettera oraz na cele udokumentowania ewentualnego nadużycia Państwa adresu e-mail zgodnie z ust. 2.

(4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyraźnie udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a odnośnie do danych przetwarzanych wg ust. 2 nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w udowodnieniu ewentualnego nadużycia używanego do tego adresu e-mailowego.

(5) Swoją zgodę na przesyłanie newslettera mogą Państwo w każdej chwili wycofać i zrezygnować z jego zamawiania. Oświadczenie o wycofaniu zgody mogą Państwo złożyć, klikając link udostępniany w każdym e-mailu z newsletterem, w wiadomości e-mail na adres info(at)obo.de albo w wiadomości wysłanej na podane w stopce redakcyjnej dane kontaktowe.

(6) Państwa adres e-mail, na który wysyłany będzie newsletter, jest gromadzony tylko na czas dobrowolnego zalogowania. Pozostałe dane zgromadzone wg ust. 1 zostaną przez nas usunięte najpóźniej po upływie jednego miesiąca od Państwa wylogowania.

(7) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

5.3 OBO Construct

(1) Oferujemy naszym klientom, pracownikom i potencjalnym nowym klientom oraz partnerom handlowym możliwość korzystania na naszej stronie internetowej z naszego oprogramowania OBO Construct w różnych obszarach zastosowania. Oprogramowanie to może zostać pobrane lub wykorzystywane w charakterze aplikacji internetowej. Pobierając i/lub użytkowując nasze oprogramowanie, zawierają Państwo z nami odpowiednią umowę użytkowania, nawet jeśli użytkowanie to jest nieodpłatne.

W celu pobrania oprogramowania w formularzu pobierania należy wpisać dane dotyczące osoby użytkownika. Są to dane podstawowe, a więc imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail użytkownika, które są nam niezbedne w celu identyfikacji użytkownika jako partnera umowy oraz w celu nawiązania z nim ewentualnego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto prosimy o wpisanie zawodu, który jest dla nas decydujący w celu przypisania użytkowników odnośnych produktów do różnych obszarów zawodowych oraz oferowania produktów konkretnej grupie zawodów, która najczęściej korzysta z oprogramowania. Przetwarzanie tych danych odbywa się również w naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto przetwarzanie danych odbywa się również zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa zgody, ponieważ wyłącznie od Państwa decyzji zależy, czy chcą Państwo użytkować bezpłatnie zaoferowane przez nas oprogramowanie oraz ujawnić nam w związku z tym Państwa dane.

Oprócz możliwości pobrania oprogramowania w przypadku niektórych produktów OBO-Construct (np. OBO Construct do systemów instalacji podpodłogowych oraz OBO Construct do systemów uziemienia) oferujemy również możliwość rejestracji użytkowników oprogramowania oraz założenia hasła do późniejszego logowania. Podczas rejestracji prosimy Państwa o podanie takich samych danych jak w ramach opisanego powyżej formularza pobierania. Dane te wykorzystujemy w tych samych celach przetwarzania. Ponadto pobieramy Państwa adres e-mail w celu ukończenia procesu rejestracji, ponieważ w celu aktywacji konta będą Państwo musieli potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail. Ponadto Państwa adres e-mail będzie niezbędny w celu zapisania dla Państwa i przypisania do Państwa konfiguracji. Za pomocą adresu e-mail oraz hasła mogą Państwo zalogować się jako użytkownik i mieć dostęp do wszystkich projektów i konfiguracji.

Po założeniu konta mogą Państwo zakładać dowolną liczbę projektów. Jedynymi polami obowiązkowymi są przy tym nazwa projektu oraz data zlecenia. Data jest ustawiona domyślnie na datę aktualną, a nazwa projektu jest ustawiona domyślnie na „nowy projekt” z możliwością zmiany. Mogą Państwo założyć bezpośrednio nowy projekt bez podawania dalszych danych projektu. Mają Państwo również możliwość zmiany nazwy projektu oraz wprowadzenia dodatkowych danych dotyczących projektu (np. skróconej nazwy projektu, numeru projektu, numeru klienta, nazwy klienta, adresu klienta). Dane wygenerowane przez Państwa w ramach tych procesów są zapisywane na naszym serwerze i mogą być wyświetlane przez danego użytkownika (a więc przez Państwa) tylko po wprowadzeniu hasła.

Przetwarzanie powyższych danych odbywa się na zgodę udzieloną przez Państwa w procesie rejetracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto w naszym uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO leży możliwość udostępniania naszym (potencjalnym i/lub dotychczasowym) klientom, pracownikom i partnerom handlowym praktycznego i dostosowanego do ich potrzeb oprogramowania podlegającego ciągłej optymalizacji. Aby zapewnić ciągłą optymalizację, niezbędna jest analiza sposobu użytkowania oprogramowania. Analiza użytkowania oprogramowania jest przeprowadzana przez aplikacje sieciowe za pomocą usługi Google-Analytics (szczegóły oraz możliwości złożenia sprzeciwu - zob. punkt B3 powyżej). Nie mamy przy tym zasadniczo dostępu do Państwa danych osobowych wprowadzonych do projektu.

Niezbędna w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lecz również leżąca w naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest ponadto możliwość poproszenia Państwa za pomocą wprowadzonych przez Państwa danych kontaktowych o informację zwrotną dotyczącą stosowanego oprogramowania i/lub nawiązania kontaktu w celu uzyskania propozycji poprawy oprogramowania, wzgl. poinformowania Państwa o nowych możliwościach używanego już oprogramowania lub o uzupełnieniach/innych programach.

(2) Bez Państwa wyraźnej zgody lub bez podstawy prawnej Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim spoza stosunku umownego oprócz programistów działających na nasze zlecenie. Przekazujemy te dane programistom działającym na nasze zlecenie w celu udostępnienia Państwu niezbędnych informacji technicznych, wzgl. aktualizacji użytkowanego przez Państwa oprogramowania. Informujemy, że w tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych osobowych na zlecenie zgodnie z art. 28 RODO. Programiści, o których mowa powyżej, zobowiązali się w podpisanej z nami zgodnie z przepisami prawa umowie do przestrzegania postanowień z zakresu ochrony danych osobowych.

(3) Po całkowitym wykonaniu umowy Państwa dane zostaną zablokowane dla dalszego wykorzystania. Po upływie terminów przechowywania wynikających z przepisów podatkowych i handlowych dane te zostaną usunięte, chyba że udzielili Państwo wyraźnej zgody na ich dalsze wykorzystywanie. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO są przetwarzane do momentu ustania uzasadnionego interesu, a następnie usuwane, najpóźniej z chwilą otrzymania przez nas Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych. Dane te podlegają również ustawowym terminom przechowywania.

(4) W przypadku udostępniania oprogramowania przez App-Store należy również uwzględnić informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez dostawcę App-Store. Za tego rodzaju wykorzystywanie Państwa danych są odpowiedzialni wyłącznie dostawcy App-Store.

 

6. Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej nie są używane „wtyczki społecznościowe”. Udostępniamy jedynie linki do różnych „serwisów społecznościowych”. To, jakie dane są przy tym rejestrowane przez dostawców usług i w jaki sposób są one wykorzystywane, znajdą Państwo w polityce prywatności danego usługodawcy.

 

7. Google Maps

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Maps w celu przedstawienia interaktywnych map oraz sporządzania wskazówek dojazdu. Operatorem Google Maps jest firma Google Inc., z siedzibą w USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Korzystanie z tej usługi pozwoli Państwu na wyświetlenie naszej lokalizacji oraz ułatwi ewentualny dojazd. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podczas Państwa korzystania z Google Maps informacje o wykorzystywaniu tej strony internetowej i Państwa adres IP oraz adres (startu) wprowadzony w ramach funkcji planowania trasy są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową zawierającą Google Maps, Państwa przegląarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest przekazywana przez Google bezpośednio do Państwa przeglądarki i włączana przez nią do strony internetowej. Nie mamy więc wpływu na zakres danych pobranych w ten sposób przez Google. Zgodnie z naszym stanym wiedzy są to co najmniej następujące dane:
- data i godzina wizyty na odnośnej stronie internetowej,
- adres internetowy lub URL wyświetlonej strony internetowej,
- adres IP, wprowadzony w ramach funkcji planowania trasy adres (startowy).


Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy nie posiadają Państwo żadnego konta. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przypisania danych do Państwa profilu w Google, należy wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i poddaje je analizie. Taka analiza odbywa się w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu Google w wyświetlaniu spersonalizowanej reklamy, badań rynku i/lub dopasowanego do wymagań optymalizowania swojej strony.

Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym należy w tym celu zgłosić się bezpośrednio do firmy Google. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy.. Złożenie sprzeciwu (opt-out) powinno być możliwe pod następującym adresem: www.google.com/settings/ads/.

Google LLC ma siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield gwarantujący przestrzeganie poziomu ochrony danych obowiązującego w Unii Europejskiej zgodnie z (krytykowaną) opinią Komisji Europejskiej.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przyszłe przekazywanie Państwa danych do Google w ramach korzystania z Google Maps, mają Państwo również możliwość całkowitej dezaktywacji tej usługi internetowej Google Maps, wyłączając obsługę JavaScript w Państwa przeglądarce. Nie będzie można wówczas korzystać z Google Maps, a więc z wyświetlania map na tej stronie internetowej.

Warunki użytkowania Google można znaleźć pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, natomiast dodatkowe warunki użytkowania Google Maps znajdą Państwo pod adresem https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w związku ze stosowaniem Google Maps znajdą Państwo na stronie internetowej Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Google Maps Routenplaner w opisany powyżej sposób oraz we wskazanym powyżej celu.

 

8. Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodne ze stanem techniki, aby zapewnić dotrzymywanie przepisów prawa z zakresu ochrony danych, a tym samym chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieuprawnionych. Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności zakodowaną transmisję danych między Państwa przeglądarką a naszym serwerem.